Menu
Organizatorzy:
Sebastian Christow

Sebastian Christow

Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki

Absolwent Wydziału Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. W 2009 ukończył studia podyplomowe – Zarządzanie zasobami IT na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej. Od 1997 roku nieprzerwanie związany z Ministerstwem Gospodarki. Przeszedł wszystkie szczeble kariery w organizacji. W roku 2007 złożył z wynikiem pozytywnym egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego. Od samego początku kieruje projektami informatycznymi różnej wielkości. W 2008  roku w ramach CAF – kierownik zespołu opracowującego strategię informatyzacji Ministerstwa Gospodarki na lata 2009 – 2011. Współtwórca metodyki projektowej Ministerstwa Gospodarki. Kierownik projektu partnerstwa Polski na targach CeBIT 2013. Kierownik projektu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl). Za projekt Ministerstwo Gospodarki otrzymało wyróżnienie Computerworld Lider Informatyki 2011.

Motto: „Szybkość działania na rzecz sprawnej administracji i efektywnego Państwa”

Strategia departamentu: 3U – Ułatwić, Uprościć, Usprawnić.

Graduated from the Faculty of Automation and Robotics, Warsaw University of Technology. In 2009 he completed postgraduate studies - IT Asset Management - at the Warsaw Polytechnic Institute of Automation and Applied Informatics. Since 1997 he has been continuously associated with the Ministry of Economy. He passed all the stages of a career in the organization. In 2007 has successfully passed an exam to the National Personnel Resources. From the outset, directs IT projects of all sizes. In 2008, during CAF - head of the team developing a strategy for the computerization of the Ministry of Economy for the years 2009 - 2011. Co-founder of the project methodology of the Ministry of Economy, based on PRINCE2. Project manager of Polish partnership at CeBIT 2013. Project Manager of Central Information and Register of Economic Activities (www.firma.gov.pl). For the project Ministry of Economy has received Computerworld's IT Leader distinction in 2011.

Motto: "The speed of acting for the efficient administration and effective State"

The strategy of the department: 3U - Facilitate, simplify, streamline.