ORGANIZATORZY:    

ORGANIZATORZY

 

 

   

 

 

Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje szereg projektów i inicjatyw mających na celu usprawnienie działania instytucji publicznych, zapewnienie przejrzystego dostępu do informacji oraz łatwego dostępu do usług publicznych poprzez rozwój elektronicznej administracji.  W ramach tych działań Instytut wspiera organy administracji publicznej w optymalizacji procesów administracyjnych, kładąc szczególną uwagę na możliwość elektronicznej komunikacji. Instytut również aktywnie promuje wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla podniesienia jakości świadczenia usług publicznych.

W zakresie inicjatyw krajowym Instytut realizuje wraz z Ministerstwem Gospodarki oraz Krajową Izbą Gospodarczą zadanie związane z Uruchomieniem Elektronicznego Punktu Kontaktowego w ramach projektu Centralna Ewidencja  i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz w 2014 zakończył Projekt UEPA (Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka"), dzięki któremu uproszczono i zelektronizowano wiele procedur administracyjnych w Polsce.

Wymienione powyżej prace Instytutu, zdobyta wiedza i doświadczenia wykorzystywane są również w realizacji działań międzynarodowych, które zmierzają do stworzenia sprawnych rozwiązań szeroko pojętej elektronicznej administracji na poziomie europejskim. Projekty, w których bierze udział Instytut, tj. e-CODEX, epSOS, e-SENS, oraz zakończony w 2012 r. projekt SPOCS, mają na celu stworzenie interoperacyjnych rozwiązań umożliwiających transgraniczną komunikację obywateli i przedsiębiorców z organami administracji publicznej różnych krajów. Wszystkie te projekty należą do grupy tzw. Wielkoskalowych Projektów Pilotażowych – Large Scale Pilots, zainicjowanych przez Komisję Europejską w ramach programu CIP ICT-PSP (ICT Policy Support Programme – Competitiveness and Innovation Framework Programme).

ILiM uczestniczy również w pracach Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania, powołanego przez Komisję Europejską w 2010 r oraz pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów prowadzi prace  Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania w Polsce. Instytut aktywnie wspierał prace przy opracowywaniu raportów e-Tendering Expert Group - raport końcowy e-TEG, CEN BII WS 3 w zakresie elektronicznych zamówień publicznych (post-award + architecture team) oraz bierze udział w pracach GS1 in Europe w obszarze e-fakturowania.
 

Instytut realizuje dwa duże projektu z zakresu usług publicznych - e-SENS oraz e-CODEX.

 

Celem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC) jest, by państwo jak najlepiej służyło swoim obywatelom. Ministerstwo chce, by obywatele stali w centrum rozwiązań informatycznych – dzięki temu administracji łatwiej będzie się zmieniać i unowocześniać. Chce, by jak najwięcej obywateli umiało wykorzystywać narzędzia cyfrowe do pracy, twórczości i poprawy jakości życia. MAC dąży do wykorzystania nowych technologii do tego, by zwiększać udział obywateli w wypracowywaniu rozwiązań i decyzji – w kraju, w Europie, i w sprawach dotyczących światowej telekomunikacji i wolności w globalnej sieci.

Szczegółowe zadania Ministerstwa:
- Budowa internetowych sieci szerokopasmowych (Narodowy Plan Szerokopasmowy, wspieranie budowy sieci przez samorządy)
- Rozwój e-administracji, czyli umożliwianie załatwiania spraw przez komputer (Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa wyznacza cele , Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji koordynuje prace)
- Dostosowywanie prawa do zmian cyfrowych i budowa społeczeństwa informacyjnego, czyli takiego, które potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie (reforma ochrony prywatności w Europie, wykorzystanie informacji sektora publicznego, wspieranie e-umiejętności, Latarnicy Polski Cyfrowej)
- Otwarty rząd i i rozwój systemu konsultacji (przykłady projektów: Siedem Zasad Konsultacji, dostęp do informacji publicznej)
- Współpraca z samorządami (projekty: Linia współpracy w budowie e-administracji, ustawa samorządowa zwiększająca elastyczność działań samorządów, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, wzmacnianie potencjału administracji samorządowej)
- Rządowa administracja terenowa (inspektoraty, kuratoria, policja i straż pożarna na szczeblu terenowym)
- Pomoc w katastrofach i powiadamianie ratunkowe (Rozwijanie potencjału numeru 112 , wykorzystanie nowych technologii do sprawnego przekazywania informacji o potrzebujących i dobrej koordynacji działań, które mogą być organizowane oddolnie)
- Wyznania i mniejszości (Nie tylko wspieranie mniejszości i wyznań mniejszościowych – ale wykorzystywanie ich potencjału w budowaniu otwartego społeczeństwa).
- Prawo polskie i międzynarodowe, Regulacja rynku (przykłady: prawo telekomunikacyjne, światowe regulacje w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU)
- Wykorzystanie pasma radiowego (naziemna telewizja cyfrowa, dobre wykorzystanie pasm zwolnionych dzięki cyfryzacji telewizji)
- Nowoczesne usługi pocztowe

 

Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Ministerstwo Gospodarki jest profesjonalną instytucją, która realizuje w porozumieniu z partnerami społecznymi politykę gospodarczą rządu oraz aktywnie uczestniczy w pracach Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych.

Priorytety strategiczne Ministerstwa Gospodarki:
1. Wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności.
2. Lepsze regulacje prawne.
3. Partnerstwo dla rozwoju gospodarczego.
4. Umocnienie polskiej marki na rynku międzynarodowym.
5. Bezpieczeństwo gospodarcze kraju.
6. Sprawna administracja.

 

Konferencja współfinansowana jest przez projekty:

 

Celem projektu e-SENS jest usprawnienie dostępu do usług publicznych drogą elektroniczną na terenie całej Unii Europejskiej. e-SENS jest kontynuacją projektów pilotażowych zainicjowanych przez Komisję Europejską tj. e-CODEX, epSOS, PEPPOL, SPOCS, STORK. Wszystkie te projekty zmierzają do poprawy świadczenia elektronicznych usług publicznych w Europie w wybranych dziedzinach: prawa, ochrony zdrowia, zamówień publicznych i zakładania działalności gospodarczej. Projekt e-SENS wykorzysta rozwiązania wypracowane przez ww. projekty w celu budowy uniwersalnych modułów, które zostaną pilotażowo wdrożone w wielu dziedzinach świadczenia usług publicznych istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców i obywali.  W projekcie uczestniczy ponad 20 krajów członkowskich reprezentowanych przez prawie 100 podmiotów, w  tym organy administracji publicznej, instytuty badawcze,  a także podmioty takie jak ETSI oraz OpenPEPPOL. Dzięki temu, konieczność osobistego kontaktu z organami administracji publicznej przestanie być barierą w rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. 

 

Projekt „e-Justice Communication via Online Data Exchange" o akronimie e-CODEX jest pilotażowym projektem wielkoskalowym (Large Scale Pilot) realizowanym w ramach ICT Policy Support Programme – Competitiveness and Innovation Framework Programme.
Okres realizacji projektu to 01.12.2010 – 31.01.2015. Instytut Logistyki i Magazynowania przystąpił do projektu w wyniku naboru prowadzonego w 2012r. i został partnerem projektu z dniem 01.11.2012 r. Obecnie konsorcjum liczy 29 partnerów reprezentujących 24 kraje. Liderem konsorcjum oraz koordynatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości Landu Nadrenia Westfalia (Niemcy). Celem projektu jest poprawa dostępu dla obywateli i przedsiębiorców do transgranicznych procedur prawnych oraz zwiększenie interoperacyjności pomiędzy administracją wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych krajach UE. Dzięki zastosowaniu ICT procedury prawne takiej jak m.in.: drobne roszczenia czy europejski nakaz zapłaty staną się bardziej transparentne, efektywne i ekonomiczne. W ramach projektu powstaną moduły, które będą używane w poszczególnych krajach członkowskich UE oraz pomiędzy tymi krajami w zakresie wsparcia realizacji procedur transgranicznych w obszarze prawa. Projekt umożliwi zaangażowanym partnerom wzajemną wymianę doświadczeń, stworzenie interoperacyjnego rozwiązania i przetestowanie go w ramach pilotażu. W ramach stworzonego pilota powstaną różnorodne rozwiązania w szczególności w zakresie bezpiecznego przesyłania dokumentów, identyfikacji, zarządzania dostępem, standardów dokumentów. Te rozwiązania pozwolą na stworzenie bezpiecznego środowiska dla użytkowników, które umożliwi dostęp do szerokiego zakresu usług prawnych w ramach całej Europy. Ponadto stworzone rozwiązania przyczynią się do rozwoju europejskiej platformy interoperacyjnej w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów w obszarze prawa.