ORGANIZATORZY:    

PROGRAM KONFERENCJI

 

Pliki do pobrania: program_konferencji.pdf

 

   DZIEŃ 1 14 kwietnia 2015 (wtorek)
9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników i otwarcie miasteczka konferencyjnego, powitalna kawa
 SESJA PLENARNA
   10:00 - 10:10 dr inż. GRZEGORZ SZYSZKA, Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania
Otwarcie Konferencji
10:10 - 10:25 ARKADIUSZ BĄK, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
e-Administracja dla przedsiębiorców w 2020 - spójrzmy krytycznie w przeszłość i optymistycznie w przyszłość
10:25 - 10:40 ROMAN DMOWSKI, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
Systemowe podejście do informatyzacji Państwa w perspektywie 2020 – kluczowe przedsięwzięcia zapewniające interoperacyjność
10:40 - 10:55 IZABELA JAKUBOWSKA, p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Nowe regulacje w zakresie elektronicznych zamówień publicznych – obowiązki instytucji publicznych oraz prawa i nowe możliwości przedsiębiorców
10:55 - 11:10 WOJCIECH HAJDUK, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Informatyzacja polskiego wymiaru sprawiedliwości
SESJA WSPÓLNA: INSTYTUCJE PUBLICZNE I PRZEDSIĘBIORCY
    

 E-FAKTURA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Moderator: dr MARCIN KRASKA, Kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania

Elektronizacja dostaw publicznych według tych samych reguł we wszystkich państwach członkowskich UE jest instrumentem tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego. Podczas sesji omówimy skutki najnowszych unijnych regulacji prawnych, które wprowadzają wiele zmian zarówno w organizacji oraz sposobie realizacji przetargów publicznych. Omówimy także nowe wymagania i zmiany w samej obsłudze dostaw publicznych, w szczególności nowe obowiązki administracji publicznej oraz wymagania wobec dostawców, dotyczące fakturowania i rozliczania tych dostaw.

11:10 - 11:25 BOGUSŁAW BIEDA, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki
e-faktura 2020 – program wdrażania e-fakturowania w Polsce
11:25 - 11:40 TADEUSZ RUDNICKI, Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania
e-Faktura – jak to robią inne kraje w UE
11:40 – 11:55 ADAM GŁOS, Prezes Zarządu, Tax Care
e-Fakturowanie - zasady i możliwości prosto z praktyki
11:55 – 12:15 Przerwa kawowa i zwiedzanie miasteczka konferencyjnego
 SESJE TEMATYCZNE
    SESJE DEDYKOWANE INSTYTUCJOM PUBLICZNYM
SESJE DEDYKOWANE PRZEDSIĘBIORCOM
     

Sesja A1

E-DOKUMENTY BEZ OGRANICZEŃ

Moderator: 

MICHAŁ BUKOWSKI, Przewodniczący Zespołu ds. rozwoju strategii informatyzacji administracji publicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Sesja P1

e-CŁO - SZYBKO i BEZPIECZNIE

Moderator: 

PROF. BOGUSŁAW ŚLIWCZYŃSKI, Instytut Logistyki i Magazynowania

Wygenerowany lata temu dokument urzędowy musi być czytelny dzisiaj. Wygenerowany dzisiaj dokument elektroniczny musi być możliwy do odczytu po latach. Czy wiemy, jak spełnić ten warunek? Sesja pomoże nam w zrozumieniu złożoności problemu oraz pokaże słabe strony dzisiejszych rozwiązań, jak i propozycje ich zmian. Dobiega końca realizacja Programu e-Cło. W wyniku wdrożenia zintegrowanego środowiska elektronicznego Służby Celnej uruchomiono wiele elektronicznych usług publicznych związanych z poborem należności, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego. Priorytety rozwojowe 3i Służby Celnej – internet, intelligence, innovation – stają się codzienną formułą partnerskiej i efektywnej obsługi klienta.
12:15 - 12:35 dr EWA PERŁAKOWSKA, Ekspert
Archiwizacja elektronicznych dokumentów w prawie i w praktyce 
TOMASZ MICHALAK, Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów
Ułatwienia dla biznesu w środowisku cyfrowej służby celnej
12:35 - 12:55 SEBASTIAN CHRISTOW, Dyrektor Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ePUAP 2 – nowe możliwości 
GRZEGORZ SMOGORZEWSKIRadca Ministra, Ministerstwo Finansów
e-Usługi programu e-cło - nowa jakość w handlu międzynarodowym
12:55 - 13:15 RAFAŁ SOWIŃSKIZastępca Kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania
e-Dokumenty w polskich e-usługach, dążenie do doskonałości – wyniki badań ILiM 
prof. BOGUSŁAW ŚLIWCZYŃSKIInstytut Logistyki i Magazynowania, ROBERT SZCZEPANKOWSKI, Prezes T4B, Podinspektor JACEK WOJDYLAK, Naczelnik Wydziału Utrzymania, Administrowania i Rozwoju Zintegrowanego Systemu Obsługi Granicy CAIFS II i Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych ESKS, Izba Celna w Przemyślu
System e-Booking Truck elementem strategii i-Granica dla przedsiębiorców
       
   

 Sesja A2

EFEKTYWNOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH

Moderator: 

dr MARCIN KRASKA, Kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania

Sesja P2

PUNKT KONTAKTOWY DLA BIZNESU

Moderator: 

JACEK CZECH, Dyrektor ds. Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza, Prezes Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej

Od kilku lat przeznacza się duże środki na rozwój e-usług w Polsce, lecz ilość wdrożeń i stopień wykorzystania e-usług nie są spektakularne. Podczas sesji zmierzymy się m.in. z takimi pytaniami jak: co należy zrobić aby zwiększyć liczbę e-usług, czy warto inwestować w e-usługi w sytuacji niewielkiego zainteresowania ich stosowaniem. Spojrzymy również na doświadczenia administracji w innych krajach w zmaganiach z podobnymi problemami. Polska jest jednym z krajów europejskich o największej liczbie działalności reglamentowanej. W celu ułatwienia przedsiębiorcom poruszania się w gąszczu przepisów, powstają platformy wspomagające realizację procedur urzędowych drogą elektroniczną. Podczas sesji przedsiębiorcy poznają główne funkcjonalności Pojedynczego Punktu Kontaktowego i CEIDG.
13:15 - 13:35 prof. WOJCIECH CELLARY, Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Chmura drogą do poprawy efektywności
e-usług publicznych
MICHAŁ PIERZCHALSKIMinisterstwo Gospodarki
Wszystko o procedurach administracyjnych – Pojedynczy Punkt Kontaktowy w Polsce
13:35 - 13:55 WOJCIECH PELCKierownik Oddziału Serwisów Informacyjnych, Urząd Miasta w Poznaniu
Uzasadnienie biznesowe dla e-usług
PRZEMYSŁAW RUCHLICKIBiuro Polityki Gospodarczej, Krajowa Izba Gospodarcza
Centrum pomocy PPK dla biznesu
13:55 - 14:15 KAZIMIERZ SCHMIDT, Departament Informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Standaryzacja procesu doręczeń – szansa na integrację  e-administracji i systemów komercyjnych
MONIKA FRĄCZKOWSKA, Biuro Organizacyjno–Finansowe, Urząd Zamówień Publicznych
eKatalogi – łatwa sprzedaż jednostkom sektora finansów publicznych produktów
i usług o wartości poniżej progów obowiązkowego stosowania ustawy Pzp szansą na rozwój działalności gospodarczej
14:15 – 15:15 Lunch i zwiedzanie miasteczka konferencyjnego
       
    

Sesja A3

LEPSZE PRAWO DLA E-ADMINISTRACJI

Moderator:

 dr JĘDRZEJ BUJNY, Radca Prawny, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

Sesja P3

E-SĄD DLA PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE

Moderator: 

PAWEŁ NOWOROLNIK, Adwokat, Kancelaria Adwokacka

Jak pokazały wyniki prac Projektu UEPA rozwój e-usług w Polsce jest ograniczony w dużej mierze przez bariery prawne. Podczas sesji odpowiemy na pytanie, jak tworzyć lepsze prawo sprzyjające rozwojowi e-administracji w Polsce. Ponadto na bazie wniosków z projektów zrealizowanych zdefiniowane zostaną zadania na najbliższy czas, służące uporządkowaniu prawa i wyznaczeniu kierunków rozwoju e-administracji w Polsce Celem sesji poświęconej rozwojowi e-sądownictwa w Polsce jest zapoznanie przedsiębiorców z elektronicznymi usługami udostępnianymi przez wymiar sprawiedliwości. Przedstawimy rozwiązania dotyczące elektronizacji postępowań sądowych, związane z rejestracją działalności gospodarczej w KRS. Zaprezentujemy także inne, obecnie dostępne, jak i planowane e-usługi Ministerstwa Sprawiedliwości.
15:15 - 15:35 MARIUSZ HAŁADYJPodsekretarz Stanu w  Ministerstwie Gospodarki
Zastosowanie modelowania i symulacji BPMN w procesie stanowienia prawa
RENATA LELITO, Dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Ministerstwo Sprawiedliwości
Korzyści i rezultaty dla przedsiębiorców - e-usługi Ministerstwa Sprawiedliwości
15:35 - 15:55 JUSTYNA DUSZYŃSKAZastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Porządkowanie e-administracji

ANNA BRENK, Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie
Elektroniczne postępowanie upominawcze

 SESJA WSPÓLNA: INSTYTUCJE PUBLICZNE I PRZEDSIĘBIORCY
  16:05 - 16:40

PODSUMOWANIE SESJI TEMATYCZNYCH

Podsumowanie sesji plenarnej I dnia oraz sesji A1, A2, A3,  P1, P2, P3

Moderator: dr MARCIN KRASKA, Kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania

 SESJA WSPÓLNA: INSTYTUCJE PUBLICZNE I PRZEDSIĘBIORCY
   16:40 - 17:40

PANEL DYSKUSYJNY "E-USŁUGI PRZYJAZNE DLA BIZNESU - KONFRONTACJA WIZJI ROZWOJU E-USŁUG POMIĘDZY BIZNESEM A INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI"

Dyskusja z udziałem przedstawicieli administracji, sądownictwa i biznesu na temat jakie e-usługi wdrażać, co przeszkadza i jakie problemy należy przezwyciężyć, aby biznes korzystał z e-usług. Panel ma umożliwić konfrontację wizji i oczekiwań trzech stron w zakresie rozwoju e-usług w Polsce w bieżącej perspektywie finansowej.

Moderator: prof. WOJCIECH CELLARY, Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Uczestnicy dyskusji:

ARKADIUSZ BĄK, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
JERZY BUJOK, Zastępca Dyrektora Generalnego, Krajowa Izba Gospodarcza
ROMAN DMOWSKI, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
JOLANTA JAWORSKA, Konfederacja Lewiatan, Dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie
KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ, Prezes Związku Banków Polskich
dr inż. GRZEGORZ SZYSZKA, Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania

17:40 Zakończenie pierwszego dnia konferencji
17:40 – 20:00 Koktajl
  DZIEŃ 2 15 kwietnia 2015 (środa)
9:30 - 10:00 Poranna kawa i zwiedzanie miasteczka konferencyjnego
 SESJA PLENARNA
   

Moderator: dr inż. STANISŁAW KRZYŻANIAK, Z-ca Dyrektora ds. Badań, Instytut Logistyki i Magazynowania

10:00 - 10:20 JEAN - FRANCOIS JUNGER, Z-ca Dyrektora Wydziału  "Usługi Publiczne", Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Komisja Europejska
Administracja publiczna na europejskim rynku cyfrowym w perspektywie roku 2020 - działania w kierunku europejskich e-usług publicznych (CEF, eIDAS)
10:20 - 10:40 CARSTEN SCHMIDTKoordynator Projektów e-SENS i e-CODEX, Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii Północnej – Westfalii
Transgraniczne usługi cyfrowe  – doświadczenia  projektów pilotażowych e-SENS i e-CODEX
10:40 - 11:00 dr inż. GRZEGORZ SZYSZKA, Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania
Usługi transgraniczne dla biznesu w polskiej e-administracji
11:00 – 11:25 Przerwa kawowa i zwiedzanie miasteczka konferencyjnego
 SESJE TEMATYCZNE
    SESJE DEDYKOWANE INSTYTUCJOM PUBLICZNYM SESJE DEDYKOWANE PRZEDSIĘBIORCOM
    

Sesja A4

E-SĄDOWNICTWO W POLSCE - CZAS NA INTEGRACJĘ Z UE

Moderator: 

 OSKAR SKIBIŃSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sesja P4

E-SĄD DLA PRZEDSIĘBIORCY - JAK DOCHODZIĆ SWOICH PRAW W UE

Moderator: 

 SERGIUSZ FOLTYNOWICZ, Członek Prezydium Rady OIRP, 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

e-Sądownictwo to obszar e-usług dynamicznie rozwijający się w UE. Podczas sesji zostaną omówione nie tylko dokumenty o charakterze strategicznym, ale także będą zaprezentowane konkretne rozwiązania wypracowane w ramach realizacji projektu e-CODEX (elektronizacja transgranicznych postępowań cywilnych, integracja systemów wymiaru sprawiedliwości krajów UE). Podczas sesji odniesiemy się do tworzenia e-usług o charakterze ponadkrajowym. Rozwój wspólnego rynku w UE niesie za sobą rosnącą ilość sporów prawnych o charakterze transgranicznym. Celem sesji będzie zaprezentowanie praktycznych rozwiązań z zakresu e-prawa, które są dostępne dla przedsiębiorców i prawników. Dowiemy się, jakie elektroniczne usługi prawne już funkcjonują i jak z nich korzystać. W szczególności zaprezentujemy e-usługi dotyczące skutecznego odzyskiwania należności od kontrahentów z UE.
11:25 - 11:45 prof. JACEK GOŁACZYŃSKIPełnomocnik Ministra Sprawiedliwości, Koordynator Krajowy ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, Ministerstwo Sprawiedliwości
e-Justice Action Plan 2014-2018 - znaczenie strategii europejskich dla e-sądownictwa w Polsce
MARIA ŚLĄZAKRada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy
Usługa 'Find a lawyer' – jak znaleźć pomoc prawną na rynku europejskim
11:45 - 12:05 MARCIN RADWAN, Sad Okręgowy w Poznaniu
Transgraniczne postępowania sądowe - doświadczenia polskich sędziów
adw. ANDRZEJ ŻURAWSKI, Kancelaria Adwokacka, Dawidowicz, Grochowski, Żurawski
Polski przedsiębiorca na rynku UE – jak chronić się przed nieuczciwymi partnerami
12:05 - 12:25 SZYMON MAMROTInstytut Logistyki i Magazynowania
Integracja polskiego wymiaru sprawiedliwości z systemami krajów UE w ramach projektu e-CODEX
TOMASZ DĘBSKI,  Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Komisja Europejska
Portal e-Justice - wszystko o wymiarze sprawiedliwości w UE
12:25 - 12:45 ERNST STEIGENGAMinisterstwo Sprawiedliwości Holandii
EURegio – przykładem udanej integracji systemów wymiaru sprawiedliwości w UE
LUCYNA ŁUCZAK-NOWOROLNIKInstytut Logistyki i Magazynowania
e-Pozew polskiego przedsiębiorcy w UE - skorzystaj z e-usług projektu e-CODEX
12:45 – 13:45 Lunch i zwiedzanie miasteczka konferencyjnego
       
     

Sesja A5

POLSKI E-URZĄD W UE

Moderator: 

JAROSŁAW TOMASZEWSKI, Instytut Logistyki i Magazynowania

Sesja P5

TWÓJ BIZNES W UE

Moderator: 

SEBASTIAN CHRISTOW, Dyrektor Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Rosnąca mobilność obywateli i przedsiębiorców powoduje, że administracja publiczna staje przed wyzwaniem realizacji procedur ponad granicami. Transgraniczny charakter e-usług publicznych jest kluczowym zadaniem stawianym administracji publicznej przez Komisję Europejską.
W ramach sesji zaprezentujemy  m.in. regulacje związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w UE oraz transgranicznymi przetargami publicznymi. Przedstawimy również rozwiązania umożliwiające świadczenie usług elektronicznych, które są tworzone w ramach projektu pilotażowego e-SENS.
Jednym z wyzwań dla przedsiębiorców w UE jest konieczność realizacji spraw administracyjnych w wielu różnych krajach. Sesja będzie okazją dla przedsiębiorców na zapoznanie się z narzędziami i inicjatywami wspierającymi rozpoczęcie i prowadzenie biznesu poza granicami kraju. Zaprezentujemy rozwiązania umożliwiające elektroniczną realizację wszelkich formalności w kontaktach z europejską administracją publiczną. Przedstawione zostaną także nowe możliwości udziału przedsiębiorstw w przetargach europejskich.
13:45 - 14:05 DANUTA CZARNECKAMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uznawanie kwalifikacji zawodowych drogą elektroniczną - przygotuj się na obowiązkową cyfryzację

JURGEN TIEDJEKomisja Europejska
Pojedyncze Punkty Kontaktowe - jedno okienku dla biznesu w UE

14:05 - 14:25 NIKITA STAMPA, Rynek Wewnętrzny, Przemysł, Przedsiębiorczość i MŚP, Komisja Europejska
Ponadgraniczne przetargi publiczne w UE
MAŁGORZATA PAŁYSAPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Aktywne wsparcie dla polskiego biznesu w ramach sieci Enterprise Europe Network
14:25 - 14:45 ANDRZEJ STRUGNarodowy Fundusz Zdrowia, TOMASZ KAWECKIInstytut Logistyki i Magazynowania
Uniwersalne rozwiązania dla transgranicznych e-usług publicznych - wyzwanie projektu e-SENS
ANDRE HODDEVIK, OpenPeppol
Rozszerz swój biznes na Europę – transgraniczne przetargi publiczne
 SESJA WSPÓLNA: INSTYTUCJE PUBLICZNE I PRZEDSIĘBIORCY
   14:45 - 15:15

PODSUMOWANIE SESJI TEMATYCZNYCH

Moderator: dr MARCIN KRASKA, Kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania

15:15 – 16:05

PANEL DYSKUSYJNY "DOSTĘP DO TRANSGRANICZNYCH E-USŁUG W POLSCE - AKTUALNE WYZWANIE CZY ODLEGŁA PRZYSZŁOŚĆ"

Moderator: dr inż. KAJETAN WOJSYK, Zastępca Dyrektora ds. Europejskich, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Uczestnicy dyskusji:

SEBASTIAN CHRISTOW, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
TOMASZ DĘBSKI, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Komisja Europejska
prof. JACEK GOŁACZYŃSKI, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości, Koordynator Krajowy ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych
JEAN-FRANCOIS JUNGER, Z-ca Dyrektora Wydziału  "Usługi Publiczne", Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Komisja Europejska
CARSTEN SCHMIDT, Koordynator Projektów e-SENS and e-CODEX

16:05 Zakończenie konferencji 
16:05 – 17:00 Zwiedzanie miasteczka konferencyjnego, pożegnalna kawa

* Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmiany programu