ORGANIZATORZY:  

ORGANIZATORZY

 

 

     

 

 

Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje szereg projektów i inicjatyw mających na celu usprawnienie działania instytucji publicznych, zapewnienie przejrzystego dostępu do informacji oraz łatwego dostępu do usług publicznych poprzez rozwój elektronicznej administracji.  W ramach tych działań Instytut wspiera organy administracji publicznej w optymalizacji procesów administracyjnych, kładąc szczególną uwagę na możliwość elektronicznej komunikacji. Instytut również aktywnie promuje wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla podniesienia jakości świadczenia usług publicznych.
W zakresie inicjatyw krajowym Instytut realizuje wraz z Ministerstwem Gospodarki oraz Krajową Izbą Gospodarczą zadanie związane z Uruchomieniem Elektronicznego Punktu Kontaktowego w ramach projektu Centralna Ewidencja  i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz w 2014 zakończył Projekt UEPA (Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka"), dzięki któremu uproszczono i zelektronizowano wiele procedur administracyjnych w Polsce.
Wymienione powyżej prace Instytutu, zdobyta wiedza i doświadczenia wykorzystywane są również w realizacji działań międzynarodowych, które zmierzają do stworzenia sprawnych rozwiązań szeroko pojętej elektronicznej administracji na poziomie europejskim. Projekty, w których bierze udział Instytut, tj. e-CODEX, epSOS, e-SENS, oraz zakończony w 2012 r. projekt SPOCS, mają na celu stworzenie interoperacyjnych rozwiązań umożliwiających transgraniczną komunikację obywateli i przedsiębiorców z organami administracji publicznej różnych krajów. Wszystkie te projekty należą do grupy tzw. Wielkoskalowych Projektów Pilotażowych – Large Scale Pilots, zainicjowanych przez Komisję Europejską w ramach programu CIP ICT-PSP (ICT Policy Support Programme – Competitiveness and Innovation Framework Programme).
ILiM uczestniczy również w pracach Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania, powołanego przez Komisję Europejską w 2010 r oraz pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów prowadzi prace  Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania w Polsce. Instytut aktywnie wspierał prace przy opracowywaniu raportów e-Tendering Expert Group - raport końcowy e-TEG, CEN BII WS 3 w zakresie elektronicznych zamówień publicznych (post-award + architecture team) oraz bierze udział w pracach GS1 in Europe w obszarze e-fakturowania.
 
Instytut realizuje wspólnie z Ministerstwem Rozwoju projekt „Platforma Pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”.

 

Ministerstwo Rozwoju odpowiada za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą oraz zarządza systemem wdrażania Funduszy Europejskich.

Do szczegółowych zadań Ministerstwa Rozwoju należą sprawy z zakresu działów administracji rządowej: rozwój regionalny i gospodarka.
Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich.
 
Do działu gospodarka należą natomiast: konkurencyjność gospodarki, współpraca gospodarcza z zagranicą, własność przemysłowa, innowacyjność, działalność gospodarcza, promocja polskiej gospodarki w kraju i za granicą oraz współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego.