ORGANIZATORZY:  

PROGRAM - 24 maja 2017 r.

 

  9.00-10.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa  
        10.00-12.10

SESJA PLENARNA

MODERATOR: dr inż. STANISŁAW KRZYŻANIAK, Z-ca Dyrektora ds. Badań, Instytut Logistyki i Magazynowania

  10.00-10.10

OTWARCIE KONFERENCJI

Ministerstwo Rozwoju, Instytut Logistyki i Magazynowania

 
  10.10-10.30

Realizacja Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

JERZY KWIECIŃSKI, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

  10.30-10.50

Realizacja Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

MARTYNA HORĘDA, Z-ca Dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów, Kierownik Projektu "e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne", Ministerstwo Cyfryzacji

    10.50-12.10 DEBATA  
  10.50-11.55

Chmura, giga dane i prywatność w dobie e-faktur

Prowadzący: prof. dr hab. inż. WOJCIECH CELLARY

Uczestnicy: KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ (Prezes Związku Banków Polskich), MACIEJ BLUJ (Wiceprezydent Miasta Wrocław), MARIANNA SIDOROFF (Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Rozwoju), MACIEJ WYSZOCZARSKI (Dyrektor Pionu Sieci i Operacji, PKO BP SA), KRZYSZTOF POPOWSKI (Departament Bankowości Elektronicznej, Bank Millennium SA, Lider projektu Qlik)

  11.55-12.10

Pytania od uczestników

 
  12.10-12.40 Przerwa kawowa  
   

SESJA TEMATYCZNA 1

MODERATOR: RAFAŁ SOWIŃSKI, Z-ca Kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania

        12.40-14.00

Faktury w Polsce i Europie w perspektywie 2 do 4 lat

Koncepcja przekształcenia tradycyjnej, papierowej formy fakturowania na formę w pełni elektroniczną sięga perspektywy roku 2020. W tym czasie stopniowo wprowadzone zostaną dwie zmiany - obowiązek przyjmowania faktury elektronicznej oraz obowiązek wystawiania faktury w postaci elektronicznej. Wprowadzenie zmian będzie wspierane przez Ministerstwo Rozwoju tak, by podmioty publiczne, których zmiana dotyczy przyjęły ją płynnie, ponosząc możliwie niewielkie koszty. Podczas sesji zaprezentowane zostaną założenia oraz plan dojścia do celu jakim jest całkowicie elektroniczna, bezpapierowa forma fakturowania.

 
12.40-13.00

Plany wdrożenie e-fakturowania w Polsce

MARIANNA SIDOROFF, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Rozwoju

13.00-13.20

Działania europejskie w obszarze e-fakturowania

ANDRZEJ ŻBIKOWSKI, członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Faktoringu i Finansowania Handlu, Doradca Prezesa ING Commercial Finance, ekspert PKN i CEN TC434

13.20-13.40

e-Fakturowanie w instytucjach publicznych - jak to robią w innych krajach

TADEUSZ RUDNICKI, Instytut Logistyki i Magazynowania, przedstawiciel Polski w pracach CEN TC434 - europejska norma e-faktury

13.40-13.50

Elektronizacja zamówień od zgłoszenia zapotrzebowania do e-faktury - szanse i zagrożenia (studium przypadku)

ZYGMUNT KOPACZ, Pełnomocnik Zarządu, Open Nexus Sp. z o.o.

13.50-14.00  Pytania od uczestników  
14.00-14.50 Lunch  
   

SESJA TEMATYCZNA 2

MODERATOR: dr MARCIN KRASKA, Kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania

        14.50-16.10

e-faktura - punkt widzenia instytucji publicznej

Wprowadzenie obowiązku elektronicznego fakturowania w dostawach publicznych oznacza nałożenie na podmioty publiczne obowiązku wykonania przepisów Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych. Obowiązek ten ma wymiar prawny, jednak z punktu widzenia rzeczywistości, w której działają polskie podmioty publiczne, głównym wyzwaniem są aspekty wdrożeniowe. Zdolność do wdrożenia nowych przepisów zależy przede wszystkim od zdolności technicznych podmiotów publicznych do odbioru e-faktur zgodnych ze standardem europejskim. Zdolności te warunkują wdrożenie odpowiednich procedur odbioru i przetwarzania elektronicznych faktur za dostawy publiczne a tym samym warunkują uzyskanie spodziewanych korzyści z wdrożenia nowych przepisów. W tej sesji tematycznej poznamy punkt widzenia przedstawicieli instytucji publicznych a także dowiemy się, jak może wyglądać wdrożenie nowych przepisów w instytucji publicznej oraz jak inne kraje rozwiązują problem wdrożenia nowych przepisów o e-fakturowaniu w dostawach publicznych.

 
14.50-15.10

e-Faktura- obowiązek czy korzyść dla instytucji publicznej

BOGUSŁAWA TOMA, Główny Księgowy, Biuro Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Rozwoju

15.10-15.30

Jak skutecznie wdrożyć e-fakturowanie w instytucji publicznej - krok po kroku

TADEUSZ GEMBALCZYK, COIG SA

15.30-15.50

Platforma Elektronicznego Fakturowania - instrument wdrażania przepisów oraz wsparcia jednostek we wdrożeniu

RAFAŁ SOWIŃSKI, Z-ca Kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania

15.50-16.00  Pytania od uczestników  
    16.00-16.10

Podsumowanie i zakończenie konferencji

dr MARCIN KRASKA, Kierownik Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania

 
    16.10-16:30 Pożegnalna kawa